NS 5051

ОПИС НА ХИБРИДОТ

 • NS 5051 е релативно (средно) доцен хибрид и претставува хибрид кој дава најголем род во групата на зреење
 • Има потенцијал за принос од околу 15t/ha суво зрно
 • Стеблото е цврсто со висина од околу 260 cm.
 • Кочанот се формира на околу 92 cm.
 • Има долг кочан со цилиндричен облик од околу 16-18 редови на зрно со жолта боја
 • Зрното е од забест тип со стандарден квалитет
 • Тежината на 1000 зрна е околу 380 gr.

Препорака за одгледување

 • Може да се одгледува како главна култура за жито и силажа
 • Претставува добар предуслов за пченица
 • Се препорачува за одгледување во сите низински региони
 • Оптималниот збир е околу 68.000 растенија во поволни услови на одгледувње, а 62.000 во помалку поволни услови
 • За силажа бројот на растенијата се зголемува за 5.000-10.000 растенија по хектар