Зошто е потребно да се аплицираат ѓубрива врз почвата?

Со одгледување на одредени култури врз почвите доаѓа до осиромашување од одредени хранливи елементи. Бидејќи процесот на создавање на достапни хранливи елементи преку процесите во почвата е доста бавен, потребно е преку апликација на вештачки ѓубрива да се надополнат елементите што недостасуваат во почвата, а се есенцијални за исхраната на растенијата.

ПРИМЕНА НА АМОНИУМ НИТРАТ – КЛУЧ ЗА УСПЕШНО ПРОИЗВОДСТВО

Неохим е акционерско друштво кое се наоѓа во Димитровград, Бугарија и се занимава со производство и трговија на минерални ѓубрива, органски и неоргански производи.

Во 1951 год. го започнува своето производство со нитратни и фосфорни ѓубрива, за подоцна во 1987 год. отвори потполно нов комплекс за производство на амонијак, азотна киселина и амониум нитрат на повеќе од 10 000 тони на годишно ниво.

Современо земјоделско производство бара и современа агротехника, а ѓубрењето е врв на агротехничките мерки.
Амониум нитрат е вештачко ѓубриво со формула NH4NO3 и содржи азот и во амонијачна и во нитратна форма. Високо ефективно минерално ѓубриво што содржи не помалку од 34,4% азот.

Ѓубривото е произведено со употреба на климатизирани додатоци кои содржат калиум, магнезиум сулфат или сулфат во износ како фосфатот.
Амониум нитратот е наменет за сите видови на почва, карактеристичен за оние почви кои лесно го апсорбираат азотот.

Ова ѓубриво дава посебно добри резултати доколку се користи во рана пролет за хранење на семиња како ‘рж и пченица.
Амониум нитратот ги обезбедува растенијата со потребната количина на азот, што е од особена важност во периодот на интензивен раст. Фертилизацијата не само што осигурува ефективен раст, созревање, побрз развој на коренот, апсорпција на хранливи материи туку и го спречува пожолтувањето на листовите. Азотот стимулира и регулира многу витални процеси во растот на растението.

Растенија кои се збогатени со амониум нитрат конзумираат помалку вода, содржат повеќе протеини и шеќер и имаат подолг период на вегетација.

Испитан параметар Добиени вредности Декларациони вредности
Вкупен азот 34,00 34,4
Азот амонијачен % 16,65 17,00
Азот нитратен % 17,35 17,4
Влага % 0,42 < 0,6
Ph ( 10% раствор ) 5,1 >4,5
Хлор <0,02 <0,02
Тешки метали <10 <10